Екип на проектаЗа нас

https://www.nsagymnastics.bg/wp-content/uploads/2023/07/nsa-side-za-nas.jpg

За нас

Платформата е създадена в изпълнение на научноизследователски проект на тема „Разработване на платформа за специалисти в гимнастическите дисциплини“ с вх. номер СЛ-248/20.01.2023 г.
Основната идея на проекта е свързана със създаване на иновативна и лесно достъпна платформа за самообучение на специалисти и треньори в гимнастическите дисциплини, за повишаване на техните компетенции и обогатяване на знанията чрез видео съдържание с комплекси от упражнения за специална физическа подготовка.

Екип на проекта

➝ Доц. Марина Петрова – Ръководител на проекта.
➝ Доц. Мария Гатева – Експерт „Художествена гимнастика“.
➝ гл. ас. Здравко Куртев – Експерт „Спортна гимнастика“.
➝ гл. ас. Николай Иванов – Експерт „Спортна акробатика“.
➝ ас. Ирина Божинова – Експерт „Спортна гимнастика“.
➝ Венета Христова – Експерт „Спортна гимнастика“.
➝ Доц. Милена Кулева – Експерт „Информационни технологии“.
➝ Александър Петров – Експерт „Програмиране и проектиране“.

Физическа подготовка

Физическата подготовка представлява сложен и многостранен процес, неразривно свързан както с развитието на физическите качества, така и с овладяването на определен обем от знания, умения и двигателни навици за постигане на високи спортни резултати.

Физическата подготовка в гимнастическите дисциплини има специфичен характер, който осигурява надеждна база за изява на техническото майсторство.

Специалната физическа подготовка е педагогически процес, по време на който се използват определени методи и средства за развитие или поддържане на оптимално ниво на двигателните качества, осигуряващи технически правилното изпълнение на упражненията в гимнастическите дисциплини и комбинациите от тях.

Специалната физическа подготовка е насочена към развиване на специфични качества, основавайки се на използването на упражнения от съответния вид спорт. Чрез нея се осъществява тясната връзка между двигателния и техническия потенциал. Тя изгражда двигателните качества в непосредствена връзка с двигателните навици в гимнастическите дисциплини.

Значителното повишаване на трудността и многообразието на упражнения в гимнастическите дисциплини налага повишаване на изискванията към специалната физическа подготовка.

Формирането на базовите двигателни навици и прогресиращата сложност на упражненията в различните гимнастически дисциплини е невъзможно без високо ниво на специална физическа подготовка.

Правилното развитие на двигателните качества води до усъвършенстване в техническото майсторство. Това важи особено при търсенето на ефективни упражнения за достигане на необходимото ниво на специална физическа подготовка, което да позволи постигането на по-високи резултати при изпълнение на състезателните упражнения и съчетания.

https://www.nsagymnastics.bg/wp-content/uploads/2023/07/nsa-gymnastics-3-1280x929.jpg

Специална физическа подготовкаПодготовка

Платформата за обучение на спортните специалисти дава възможност за достъп до методиката за специална физическа подготовка за различните гимнастически дисциплини – спортна гимнастика (мъже и жени), художествена гимнастика и спортна акробатика.