За нас

Платформа за обучение в гимнастическите дисциплиниГимнастика

Платформата е създадена в изпълнение на научноизследователски проект на тема „Разработване на платформа за специалисти в гимнастическите дисциплини“.
Спортна гимнастика - мъже

Спортна гимнастика - мъже

Специална физическа подготовка за Кон с гривни и Халки

Спортна гимнастика - мъже

Спортна гимнастика - жени

Спортна гимнастика - жени

Специална физическа подготовка за Смесена успоредка и Греда

Спортна гимнастика - жени

Художествена гимнастика

Художествена гимнастика

Специална физическа подготовка за Равновесия, Въртения и Скокове

Художествена гимнастика

Спортна акробатика

Спортна акробатика

Специална физическа подготовка за Индивидуални и Групови упражнения

Спортна акробатика

https://www.nsagymnastics.bg/wp-content/uploads/2023/06/nsa-side.jpg

За нас

Платформата е създадена в изпълнение на научноизследователски проект на тема „Разработване на платформа за специалисти в гимнастическите дисциплини“ с вх. номер СЛ-248/20.01.2023 г.

Основната идея на проекта е свързана със създаване на иновативна и лесно достъпна платформа за самообучение на специалисти и треньори в гимнастическите дисциплини, за повишаване на техните компетенции и обогатяване на знанията чрез видео съдържание с комплекси от упражнения за специална физическа подготовка.

Физическа подготовка

Физическата подготовка представлява сложен и многостранен процес, неразривно свързан както с развитието на физическите качества, така и с овладяването на определен обем от знания, умения и двигателни навици за постигане на високи спортни резултати.

Физическата подготовка в гимнастическите дисциплини има специфичен характер, който осигурява надеждна база за изява на техническото майсторство.

Специалната физическа подготовка е педагогически процес, по време на който се използват определени методи и средства за развитие или поддържане на оптимално ниво на двигателните качества, осигуряващи технически правилното изпълнение на упражненията в гимнастическите дисциплини и комбинациите от тях.

Специалната физическа подготовка е насочена към развиване на специфични качества, основавайки се на използването на упражнения от съответния вид спорт. Чрез нея се осъществява тясната връзка между двигателния и техническия потенциал.

Тя изгражда двигателните качества в непосредствена връзка с двигателните навици в гимнастическите дисциплини.

Значителното повишаване на трудността и многообразието на упражнения в гимнастическите дисциплини налага повишаване на изискванията към специалната физическа подготовка.

Формирането на базовите двигателни навици и прогресиращата сложност на упражненията в различните гимнастически дисциплини е невъзможно без високо ниво на специална физическа подготовка.

Правилното развитие на двигателните качества води до усъвършенстване в техническото майсторство. Това важи особено при търсенето на ефективни упражнения за достигане на необходимото ниво на специална физическа подготовка, което да позволи постигането на по-високи резултати при изпълнение на състезателните упражнения и съчетания.

Учебно видео съдържание, създадено от Катедра „Гимнастика“ към Национална спортна академия „Васил Левски“